Modele de decizii si hotarari AGA

1.       Convocator AGA

         Consiliul de Administratie al societatii … S.A., cu sediul in Bucuresti,  …, nr…., sector …, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de …, ora … la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi :

–        ….

–     probleme diverse ;

In cazul neindeplinirii cvorumului legal Adunarea Generala Extraordinara se reprogrameaza pentru data de …, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceesi ordine de zi.

Prezentul Convocator a fost adus la cunostinta actionarilor prin afisarea sa pe usa societatii, astazi data de …, iar semnaturile acestora pe celalalt exemplar al convocatorului dovedesc luarea lui la cunostinta.

Presedintele Consiliului de Administratie , semnatura

2.                        D E C I Z I E (drept de semnatura)

 Nr. …/… 

In baza drepturilor conferite prin Legea 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, a atributiilor ce-i revin prin Statutul Societatii si art. 143^2 (4) din Legea 31/1990, Directorul General al  … S.A., dl./d-na …, 

D E C I D E

ART.1. Incepand cu data de …, se mandateaza urmatoarele persoane cu drept de semnatura singulara in toate conturile societatii deschise la banci :

–    , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector …, str. …, nr. …, identificat prin CI/BI seria … nr. …, emisa de … la data de …, CNP : … ;

–  , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector …, str. …, nr. …, identificat prin CI/BI seria … nr. …, emisa de … la data de …, CNP : … ;

– , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector …, str. …, nr. …, identificat prin CI/BI seria … nr. …, emisa de … la data de …, CNP : … ;

– , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector …, str. …, nr. …, identificat prin CI/BI seria … nr. …, emisa de … la data de …, CNP : … ;

–  , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector …, str. …, nr. …, identificat prin CI/BI seria … nr. …, emisa de … la data de …, CNP : … .

ART. 2. Persoanele desemnate la punctul 1 vor efectua orice fel de operatiuni bancare si vor semna pentru si in numele societatii, semnatura separata a fiecarui mandatar fiind opozabila societatii.

         DIRECTOR GENERAL, semnatura

3.                       D E C I Z I E (casare)

Nr. …/… 

In baza drepturilor conferite prin Legea 31/1990, republicata, privind societatile comerciale si in conformitate cu dispozitiile OMFP 1753/22.11.2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, in baza artibutiilor ce-i revin Directorul societatii dl./d-na …

D E C I D E:

Art.1.    Se numeste comisia  de inventariere si casare a obiectelor … ce compun Gestiunea …  apartinand … S.R.L. existente  la Punctul de lucru al societatii situat in …, …, nr. …, sector/judet…

Comisia de inventariere formata din urmatorii membrii:

– … –- presedinte de comisie,

–  … – membru,

– … – membru.

Art.2. Inventarierea la Punctul de lucru al societatii situat in …, …, nr. …, . sector/judet… va incepe in data de ……………, la ora ___ a.m./ p.m.  si se va  finaliza in data de  …………………, la ora _____ a.m. / p.m. si are drept scop inventarierea  si casarea obiectelor … ce compun Gestiunea … existenta laPunctul de lucru al societatii situat in in …, …, nr. …, . sector/judet…

Art.3. Inventarierea se va desfasura in conformitate cuprevederile O.M.F.P. 1753/22.11.2004 si art. 128 alin.8 lit.b) din Legea 571/2003 si Normele de Aplicare, pe care membrii comisiei de inventariere sunt obligati sa si le insuseasca .

                                                                               Director, semnatura                                                     

4.                       D E C I Z I E (inventariere)

Nr. ………../…………….. 

In baza drepturilor conferite prin Legea 31/1990, republicata, privind societatile comerciale si in conformitate cu dispozitiile Ordinului 2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, in baza artibutiilor ce-i revin Directorului Executiv al societatii Dl./D-na. … 

D E C I D E:

Art.1.    Având în vedere că societatea îşi desfăşoară activitatea de comercializare a produselor în teritoriu, într-un număr de 4 spaţii comerciale cu destinaţia de magazine, se numesc prin prezenta decizie un număr de 4  de comisii de inventariere a patrimonoiului existent la aceste magazine ale societăţii  si  un numar de 9 comisii care vor inventaria Gestiunile existente la sediul societatii din in …, …, nr. …, . sector/judet…, după cum urmează:

1. Se numeste comisia  de inventariere si control nr.1 care va efectua inventarierea GESTIUNILOR: MARFA, CASA DE MARCAT + REGISTRU DE CASA, SERVICE şi CASERIE apartinand …SRL. existente  la magazinul “…” – …, situat inin …, …, nr. …, . sector/judet…, formata din urmatorii membri ai comisiei:

–    ………………………………………………..  – presedinte de comisie,

–   ……………………………………. – membru,

–    ……………………………………. –  membru. 

2. Se numeste comisia  de inventariere si control nr. 2 care va efectua inventarierea GESTIUNILOR: MARFA, CASA DE MARCAT + REGISTRU DE CASA, SERVICE şi CASERIE apartinand S.C. C.N.D.P.I. ROMSOFT S.A. existente  la la magazinul “…” – …, situat inin …, …, nr. …, . sector/judet…, formata din urmatorii membri ai comisiei:

–   ……………………………………………  – presedinte de comisie,

–   ……………………………………. – membru,

–  ……………………………………. –  membru. 

3. Se numeste comisia  de inventariere si control nr. 3 care va efectua inventarierea GESTIUNILOR: MARFA, CASA DE MARCAT + REGISTRU DE CASA, SERVICE şi CASERIE apartinand …SRL. existente  la magazinul “…” – …, situat inin …, …, nr. …, . sector/judet…, formata din urmatorii membri ai comisiei:

–     ………………………………………………..  – presedinte de comisie,

–     ……………………………………. – membru,

–    ……………………………………. –  membru. 

4. Se numeste comisia  de inventariere si control nr. 4 care va efectua inventarierea GESTIUNILOR: MARFA, CASA DE MARCAT + REGISTRU DE CASA, SERVICE şi CASERIE apartinand …SRL. existente  la magazinul “…” – …, situat inin …, …, nr. …, . sector/judet…, formata din urmatorii membri ai comisiei:

–   ………………………………………………..  – presedinte de comisie,

–  ……………………………………. – membru,

……………………………………. –  membru.

Art.2. Comisiilenumite la Art. 1. vor efectua inventarul si controlul produselor ce compun GESTIUNILE mentionate apartinand S.C. …SRL., la fiecare din punctele de lucru cu destinaţia de magazine si la sediul societatii, mai sus arătate, prin  verificarea  corespondentei intre existenta fizica si cea scriptica a acestora si consemnarea fiecarui obiect in “LISTELE DE INVENTAR” conform legii 

Art. 3.Inventarierea va incepe in data de ……………….., la ora 09:00 a.m./ p.m.  si se va  finaliza in data de  …………………………………2010, la ora 13:00 a.m. / p.m. 

Art.4. Inventarierea se va desfasura in conformitate cuprevederile Ordinului 2861/09.10.2009, pe care membri comisiei de inventariere sunt obligati sa si le insuseasca.

Art.5. Toate produsele/obiectele mentionate in listele de inventariere asa cum au fost inventariate si consemnate  vor constitui  GESTIUNILE indicate la art. 1.

La sfârşitul inventarierii comisiile vor întocmi proces verbal de inventariere si un raport pe care le vor înainta conducerii societăţii conform legii.

Consiliul de Administratie al societatii va analiza rezultatele inventarierilor, iar departamentul financiar contabil va valorifica rezultatele conform legii.                            

DIRECTOR EXECUTIV

5.                       HOTARAREA NR. …/… (aprobare bilant)

a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Societatii, … S.A., cu sediul in …, Bd. …, nr. …,  sectorul/judet…, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. …, avand atribuit C.U.I. …, care s-a tinut la sediul societatii  in data de …, ora …. Hotararea s-a luat potrivit ordinii de zi stabilita prin Convocatorul Consiliului de Administratie al societatii nr. …/… comunicat la adresele de domiciliu ale actionarilor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire in aplicarea dispozitiilor art. 117 alin. (4) din Legea 31/1990 si ale art. 14 din Statutul societatii si cu respectarea termenului de 30 de zile prevazut de lege, fiind indeplinite conditiile de validitate cerute de lege si de statutul societatii.

La intrunirea A.G.A. au fost prezenti urmatorii actionari ai societatii:  (… actiuni = …%) identificat prin C.I. seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …; (… actiuni = …%) identificat prin C.I. seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …; (… actiuni = …% din capitalul social), identificat prin C.I. seria …, nr. …, eliberata de … la data …, C.N.P. …; . toti in calitate de actionari ai societatii comerciale mentionate mai sus reprezentand 100% din capitalul social, hotarasc :

Art. 1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar …, situatii financiare ce se vor declara, inregistra si publica la organele competente conform legii.  

                          Art. 2. Se imputerniceste d-nul/d-na … care se legitimeaza cu C.I. seria …, nr. … emisa de … la …, sa reprezinte societatea in vederea depunerii si mentionarii in Registrul Comertului a prezentei hotarari si publicarii in M.Of. al Romaniei partea a – IV-a, sa semneze si sa ridice in numele societatii certificatul de inregistrare, depunere si mentionare acte .

Redactata si semnata astazi, …, la sediul societatii in 5(cinci) exemplare.

 Semnaturi : 

6. HOTARAREA Nr. …/… (inchidere puncte de lucru)

a Consiliului de Administratie al S.C. “…” S.A., cu sediul in …, B-dul …, nr…., sectorul/jutetul …, inmatriculata sub nr. …, CUI …, care s-a tinut la sediul societatii in data de ….

Consiliul de Administratie al societatii reprezentat prin: …, administrator executiv, domiciliat  in …, sector/judet…, str. …, nr. …, identificat prin C.I. seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …; …, administrator – Presedintele Consiliului de Administratie ,  domiciliat  in …, sector/judet…, str. …, nr. …, identificat prin C.I. seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …, adopta urmatoarea hotarare :

 1. Se inchid urmatoarele puncte de lucru ale societatii :

–    Bucuresti, sector 1, str. …, nr. …, bl. … ;

–    Iasi, …, nr. …, et. …, . jud. Iasi ;

–   Buzau, str. …, bl. …, et. …, jud. Buzau.

 1. Se imputerniceste Dl. …, angajat al societatii noastre, care se legitimează cu C.I. Seria … Nr. …, eliberată de …, la data de …, sa depuna actele necesare si sa ne reprezinte la organele competente, in vederea transpunerii in practica a dispozitiilor de mai sus.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 20 din Statutul societatii. 

Redactata in 4 (patru) exemplare, astazi , …, la sediul societatii. 

SEMNATURI :

  7.                       HOTARARE NR. …/… (dizolvare si lichidare voluntara)

a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. „…” S.R.L., cu sediul social in …, Bd. …, nr. …, etaj…, ap. …, sector/judet …, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul …, C.U.I. …, care s-a tinut la sediul societatii la data sus mentionata.

Participa asociatii: (… parti sociale = …% din capitalul social) cetatean roman, domiciliat in …, sector/judet…, str. …, nr. …, identificat prin C.I. seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP … si (… parti sociale = …% din capitalul social) cetatean roman, domiciliat in …, sector/judet…, str. …, nr. …, identificat prin C.I. seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …, ambii in calitate de asociati ai societatii mai sus mentionate, la adunarea generala fiind reprezentat intregul capital social.

Asociatii prezenti confirma ca hotararea de fata s-a adoptat cu respectarea cerintelor legale si statutare pentru validitatea sa, adunarea generala fiind convocata cu respectarea termenului legal si statutar.

Asociatii prezenti adopta in unanimitate urmatoarele:
1.Dizolvarea și lichidarea simultana, fără numire de lichidator, a S.C. „…” S.R.L., in conformitate cu art. 227 alin. 1 lit. d și art. 235 din  Legea nr. 31/1990, rep., cu modificarile si completarile ulterioare. Societatea nu inregistreaza datorii la bugetul local, bugetul de stat si la contributiile sociale si nici creante catre terti, iar asociatii sunt de acord sa imparta activele ramase si sa suporte pierderile potrivit contribuţiei la beneficii şi pierderi, …% pentru asociatul … si …% pentru asociatul .

2.Se imputerniceste dl./d-na , care se legitimeaza cu C.I. seria … nr. …, emisa la data de …, de …, CNP: …, să depună, să ridice, să semneze toate documentele si sa indeplineasca toate activitatile necesare conform legislaţiei române şi actului constitutiv pentru înregistrarea prezentei hotarari şi a tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta,  să reprezinte Societatea în faţa autorităţilor competente în scopul arătat, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerţului .

Redactata in 3 (trei) exemplare astazi …
SEMNĂTURI:

8.      HOTARARE NR. …/…( aprobare bilant de lichidare si repartizare patrimoniu)

a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. „…” S.R.L., cu sediul social in …, Str. …, nr. …, etaj…, ap. …, sector/judet …, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul …, C.U.I. …, care s-a tinut la sediul societatii la data sus mentionata.

Participa asociatii: (… parti sociale = …% din capitalul social) cetatean roman, domiciliat in …, sector/judet…, str. …, nr. …, identificat prin C.I. seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP … si (… parti sociale = …% din capitalul social) cetatean roman, domiciliat in …, sector/judet…, str. …, nr. …, identificat prin C.I. seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …, ambii in calitate de asociati ai societatii mai sus mentionate, la adunarea generala fiind reprezentat intregul capital social.

Asociatii prezenti confirma ca hotararea de fata s-a adoptat cu respectarea cerintelor legale si statutare pentru validitatea sa, adunarea generala fiind convocata cu respectarea termenului legal si statutar.

Ordinea de zi: 

–   Aprobarea Raportului privind intocmirea situatiei financiare de lichidare si repartizare a patrimoniului societatii S.C. „…”  S.R.L. si de intocmire a Bilantului de lichidare intocmit la data de ………………..;

–   Aprobarea Bilantului de lichidare intocmit la ………………..

Avand in vedere hotararea AGA nr. …/… publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. …/…, prin care s-a decis dizolvarea – lichidarea concomitenta a societatii in temeiul art. 227 alin. 1 lit. d și art. 235 din  Legea nr. 31/1990, rep. cu modificările și completările ulterioare, asociatii hotarasc:

  1. Aprobarea Raportului privind intocmirea situatiei financiare de lichidare si repartizare a patrimoniului societatii „„…”S.R.L.si de intocmire a Bilantului de lichidare la data de …………………….. de catre S.C. … S.R.L.
 • Aprobarea Bilantului de lichidare intocmit la ……………………

 

 • Se imputerniceste dl./d-na , care se legitimeaza cu C.I. seria … nr. …, emisa la data de …, de …, CNP: …, să depună, să ridice, să semneze toate documentele si sa indeplineasca toate activitatile necesare conform legislaţiei române şi actului constitutiv pentru înregistrarea prezentei hotarari şi a tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta,  să reprezinte Societatea în faţa autorităţilor competente în scopul arătat, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerţului.

 

Redactata in 3 (trei) exemplare astazi … 

Semnaturi                                                                                                                                      

   Raport privind intocmirea Bilantului de lichidare a

S.C. „…” S.R.L., la data de ………………

S.C. „…” S.R.L. cu sediul social in …, Str. …, nr. …, etaj…, ap. …, sector/judet …, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul …, C.U.I. …,, a decis prin Hotararea AGA nr. …/…, dizolvarea voluntara a societatii, fara numire de lichidator, in temeiul art. 227 alin. 1 lit. d și art. 235 din  Legea nr. 31/1990, rep. cu modificările și completările ulterioare.  Hotararea AGA nr. …/… a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. …/…

S-a procedat la examinarea situatiei economice si a patrimoniului S.C. „…” S.R.L., in baza balantei de verificare intocmita la …………………

S-a procedat la inchiderea tuturor conturilor din balanta prin repartizarea capitalului social si a pierderilor inregistrate in contul asociatilor conform procentelor detinute din capitalul social. S-a intocmit Balanta de lichidare la …………………………, cu toate conturile zero si Bilantul la ……………….., corespunzator acestei balante. 

Repartizarea capitalului social si a pierderilor

 1. Asociatului … care detine …% din capitalul social, ii revin:

–   … lei din capitalul social

–   …………….. lei pierderi

 1. Asociatului …, care detine …% din capitalul social, ii revin:

–   … lei din capitalul social

–    …………… lei pierderi

La inchiderea procedurii sociatatea nu inregistreaza datorii la bugetul local, bugetul de stat si la contributiile sociale, pierderile inregistrate fiind suportate de asociati corespunzator procentelor detinute din capitalul social conform prevederilor actului constitutiv. La pierderile inregistrate se vor adauga cele rezultate din plata taxelor pentru eliberarea Certificatului de atestare fiscala in vederea radierii si taxele de radiere, constand in: Taxa de registru; Tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Toate datoriile au fost achitate si confirmate de Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1prin Certificatul de atestare fiscala, anexat in original.

Semnaturi…

9.       HOTARAREA NR. ……/… (completarea obiectului de activitate)

a Consiliului de Administraţie al S.C. “…” S.A., cu sediul social in …, Str. …, nr. …, etaj…, ap. …, sector/judet …, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul …, C.U.I. …,, care s-a tinut la sediul societăţii în data de …

Consiliul de Administratie al societatii reprezentat prin: …, administrator executiv, domiciliat  in …, sector/judet…, str. …, nr. …, identificat prin C.I. seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …; …, administrator – Presedintele Consiliului de Administratie ,  domiciliat  in …, sector/judet…, str. …, nr. …, identificat prin C.I. seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …, adopta urmatoarea hotarare :

1.   Completarea obiectului secundar de activitate cu urmatorul Cod CAEN :     …- …

2.    Urmare a modificarii intervenite se va redacta un nou Statut.

3.   Se imputerniceste dl./d-na , care se legitimeaza cu C.I. seria … nr. …, emisa la data de …, de …, CNP: …, să depună, să ridice, să semneze toate documentele si sa indeplineasca toate activitatile necesare conform legislaţiei române şi actului constitutiv pentru înregistrarea prezentei hotarari şi a tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta,  să reprezinte Societatea în faţa autorităţilor competente în scopul arătat, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerţului .

Prezenta hotarare a fost adoptata in baza art. 17 lit h) din Statutul societatii si redactată în 5 (cinci) exemplare, astăzi …, la sediul societăţii.

Semnaturi

      

Anunțuri
Notă | Acest articol a fost publicat în Modele de acte juridice și etichetat , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

12 răspunsuri la Modele de decizii si hotarari AGA

 1. Buna seara,rugamintea mea si totodata si o intrebare cum sa redactez o Hot. de dizolvare,lichidare si evident radiere a unui ONG,care nu are active in patrimoniu?

 2. Dumitru Elena zice:

  Buna seara,
  Modelele dvs. sunt nemaipomenite m-au ajutat f f mult si pentru aceasata va multumesc . Intradevar sunteti bunatatea bunatatilor binecuvantata! Totusi, asi indrazni, a va roga sa ma ajutati in redactarea unui act aditional pentru radierea unei asociatii familiale.
  Multumesc anticipat, Nuti D.

 3. Virginia zice:

  Bună seara,
  As putea primi și eu niște informatii?
  Am o firma suspendata, pe numele sotului ce nu domiciliază in tara, iar în activele ei se regăsește masina familiei.
  Cum putem face ca în urma închiderii firmei masina sa revină pe numele sotului/ soției cu drept de folosință deplina ca persoana fizica?
  Ceva raport de repartizare active…dar cum formulat?
  menționez ca firma e curata și cu tot depus la autoritățile statului.
  Mulțumesc anticipat

  • lexyda zice:

   Buna ziua,

   in modele de decizii si hotarari AGA gasiti modelele nr. 7 si 8 care se refera la dizolvare & lichidare voluntara. Adaugati dupa repartizarea capitalului social si a pierderilor un alt punct repartizarea activelor patrimoniale in care se mentioneaza ca se reparteaza masina catre sotul dvs. in calitate de asociat.( nu am inteles daca este asociat unic sau nu).Acest raport se depune obligatoriu in etapa a II-a, impreuna cu actele pentru radiere, si se va mentiona denumirea bunului, cantitatea, pretul si valoarea acestuia, precizandu-se expres faptul ca va fi repartizat asociatului (sotul) in urma radierii societatii. Tot atunci trebuie depusa o cerere pentru eliberarea certificatului constatator care va atesta dreptul de proprietate al asociatului (sotul) asupra bunului respectiv. (este un formular tip de la ONRC Cerere comanda eliberare acte unde trebuie bifat punctul 3.3. „Certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidarii, conform art. 235 din Legea nr. 31/1990”.

 4. Aty Mariana zice:

  Buna ziua,
  Aveti idee cum tb sa redactez hotararea AGA care sa cuprinda :
  -modificare nume administrator in urma casatoriei;
  -schimbare cod caen
  – schimbare nume societate;
  – aducerea unui nou asociat in firma cu majorare aport capital.

  va multumesc daca ma puteti ajuta.

 5. filme online zice:

  bunatateagratuita.wordpress.com m-a surprins in mod placut. Foarte interesant!

 6. Program tv zice:

  Cineva din colegii de pa facebook mi-au recomandat acest articol.
  Nu am putut sa nu-l citesc. E super.
  Un punct de vedere destul de interesanta. Chiar
  ca iti da de gandit.
  Am gasit multe lucruri fara rost pe siteuri, dar articolul
  tau chiar mi-a dat de gandit.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s