Modele de acte necesare la infiintarea unei firme

1.      ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA

“ …SRL “ 

ART. 1.IDENTIFICAREA

Acest act constitutiv stabileste cadrul si limitele intre care functioneaza Societatea “ …SRL “ avand urmatorii asociatii:

–          , cetăţean român, de sex barbatesc, nascut la data de … in …, domiciliat in …, str. …, nr. …, sector/judet …, posesor al C.I./BI seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …;

Si,

–          …, cetatean roman, de sex barbatesc, nascut la data de … in …, jud. …, domiciliat in …, Jud. …, str. …, nr. …, bl. …, sc…., ap. …, posesor al CI/BI seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP: …. 

ART. 2. DENUMIREA SOCIETATII, SEDIUL SI DURATA DE FUNCTIONARE

2.1.Societatea infiintata de catre asociatii mentionati mai sus poarta denumirea de “ … “

Anterioritatea acestei denumiri este asigurata prin rezervarea facuta la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul … sub nr. …/ ….

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea acesteia va fi “ … “, urmata de SRL , totodata pe aceste acte se vor mentiona sediul, numarul de inmatriculare, precum si capitalul social.

2.2.Societatea “ … “  are forma de societate cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile si reglementarile romane in vigoare, precum si prezentul act constitutiv, elaborat si adoptat in baza acestor acte normative.

2.3.Sediul societatii este in …, sector/judetul , Str. … nr. …, etaj ….

In functie de necesitati, asociatii vor putea sa-si deschida filiale, sucursale, agentii, birouri, reprezentante, puncte de lucru, depozite si altele similare in Bucuresti, in alte localiatati dintarasi/sau strainatate.

In cazul cand se vor asocia si alte persoane, hotararea in acest sens va fi adoptata de adunarea generala a asociatilor.

2.4.Durata de functionare a societatii este nelimitata.

Societatea devine persoana juridica din data inmatricularii sale la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Societatea poate fi desfiintata oricand prin hotararea asociatului adunarii generale a asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la publicitate.

ART. 3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

3.1.Domeniul de activitate principal este: …– … CAEN

Activitatea principala consta in: … – CAEN …

3.2.Activitati secundare:

-… – CAEN …

-… – CAEN …

-… – CAEN …
-… – CAEN …
-… – CAEN …
-… – CAEN …

-… – CAEN …

-… – CAEN …

-… – CAEN …

ART. 4. MEMBRII FONDATORI

In urma Hotararii AGA nr. …/…, asociatii statutari ai societatii sunt urmatorii:

–          , cetăţean român, de sex barbatesc, nascut la data de … in …, domiciliat in …, str. …, nr. …, sector/judet …, posesor al C.I./BI seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …;

Si,

–          …, cetatean roman, de sex barbatesc, nascut la data de … in …, jud. …, domiciliat in …, Jud. …, str. …, nr. …, bl. …, sc…., ap. …, posesor al CI/BI seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP: ….

Asociatii pot stabili conditii speciale pentru aderarea si a altor persoane la prezentul act constitutiv, cu respectarea formalitatilor de publicitate prevazute de legislatia in vigoare.

Asociatii au dreptul, in conditiile legii, sa decida oricand asupra modificarii formei juridice, fuziunii, comasarii prin absorbtie, divizarii sau lichidarii societatii, cu respecatrea dispozitiilor legale in vigoare.

Asociatii se pot asocia sau pot fi actionari in oricare alta societate, si pot crea fiecare individual noi societati in care sa detina calitatea de asociati unici, cu respectarea cerintelor legii.

Asociatii exercita atributiile adunarii generale a asociatilor, tinand cont de dispozitiile legale privitoare la cvorum si validitatea hotararilor.

ART. 5. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social este de 200 (douasutelei) RON, acesta fiind constituit din aport in numerar, dupa cum urmeaza:

–          asociatul are un aport total subscris si varsat la capitalul social de 120(osutadouazecilei) RON;

–          asociatul are un aport total subscris si varsat la capitalul social de 80 (optzecilei) RON.

Capitalul social in valoare de 200 RON este divizat in 20 de parti sociale, a cate 10RON fiecare  si se repartizeaza dupa cum urmeaza:

–           asociatul va detine in capitalul social o participare de 60% la beneficii si pierderi, adica 12 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare reprezentand 120 lei din capitalul social subscris si varsat;

–          asociatul va detine in capitalul social o participare de 40% la beneficii si pierderi adica 8 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 80 lei din capitalul social subscris si varsat.

Partile sociale sunt indivizibile si transmisibile.

Profitul, respectiv beneficiul societatii, precum si suportarea eventualelor pierderi revin asociatiilor in modul si procentul aratat mai sus.

Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi parti sociale reprezentand aporturi in natura sau numerar. De asemenea, majorarea capitalului social se va putea face si prin utilizarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si primelor legate de capital, inclusiv a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului social, ori in alte modalitati permise de lege.

In cazul emiterii de noi parti sociale, acestea trebuie subscrise in totalitatea lor, libere de orice sarcini, iar varsarea lor in contul societatii se va face in termen de 30 de zile de la data hotararii consemnate in scris, de majorare a capitalului.

Primirea de noi asociati se hotaraste de catre Adunarea Generala a Asociatilor, caz in care acestia vor trebui sa accepte de principiu prezentul Act Constitutiv in ceea ce priveste obiectul de activitate, dupa care se va proceda la incheierea unui Act Aditional si la modificarea Actului Constitutiv cu privire la Adunarea Generala a Asociatilor, conducerea societatii, suportarea eventualelor pierderi si participarea la beneficii.

In cazul primirii de noi asociati pentru modificarea actului Constitutiv, respectarea conditiilor de fond, forma si publicitate prevazute de lege sunt obligatorii.

ART. 6. CONDUCEREA SOCIETATII

Societatea va fi condusa si administrata, potrivit hotararii asociatiilor, de unul, doi sau mai multi administratori sau de un Consiliu de Administratie, in conditiile legii.

Asociatii si administratorii vor putea de asemenea, numi un director general si unul sau mai multi directori executivi ai societatii.

Administratorii si conducerea executiva isi vor exercita atributiile potrivit competentelor si mandatului incredintat de adunarea generala a asociatiilor la numire. Puterile, atributiile si competentele directorilor executivi vor putea fi stabilite si numai de catre directorul general numit. Puterile, atributiile si competentele administratorilor si ale directorului general nu vor putea fi stabilite decat de adunarea generala a asociatiilor societatii. 

Societatea este administrata de doi administratori, fiecare cu puteri depline, dupa cum :

–          administrator, , cetăţean român, de sex barbatesc, nascut la data de … in …, domiciliat in …, str. …, nr. …, sector/judet …, posesor al C.I./BI seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …;

–          administrator, , cetăţean român, de sex barbatesc, nascut la data de … in …, domiciliat in …, str. …, nr. …, sector/judet …, posesor al C.I./BI seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP ….

Administratorii vor avea puteri depline in exercitarea functiei de administrator, in acceptiunea legii, fara nici o limitare, putand incheia in calitate de organe de conducere ale societatii atat impreuna cat si fiecare separat orice fel de act juridic al societatii in limitele si cu respectarea capacitatii de folosinta si a obiectului de activitate al societatii, avand drept de reprezentare a societatii atat impreuna cat si separat in toate raporturile juridice cu tertii si in justitie, putandu-si exercita toate celelalte atributii legale care le revin atat impreuna cat si fiecare separat.

In toate cazurile pentru actele de administrare facute impreuna administratorii raspund juridic solidar fata de societate si fata de asociatii societatii pentru daunele pricinuite de acestia in timpul mandatului. Daca au actionat individual, separat, raspunderea juridica se angajeaza in mod individual pentru actele intocmite. 

Mandatul administratorilor societatii nu comporta limite statutare in privinta puterilor de reprezentare acordate, a drepturilor si obligatiilor acestora in actul de administrare, cu exceptia limitarilor legale.

Drepturile si obligatiile administrative statutare ale administratorilor societatii sunt urmatoarele, cu mentiunea ca enumerarea este exemplificativa si nu limitativa:

– asigura conducerea curenta a societatii cat si indeplinirea hotararilor adunarii generale a asociatiilor avand cele mai largi atributii de a actiona in numele societatii;

– reprezinta societatea in relatiile cu tertii, semneaza actele si documentele si initiaza operatiunile care angajeaza societatea fata de terti;

– angajeaza si concediaza, in conditiile legii, personalul societatii, stabilind drepturile si obligatiile acestuia;

– elaboreaza regulamentul de ordine interioara, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile personalului societatii;

– stabilesc programele de activitate, strategia si tactica de marketing;

– incheie conventii civile cu tertii, persoane fizice sau juridice, pentru executarea unor lucrari sau prestarea de servicii;

– achita contributia la asigurarile sociale, contributia pentru pensia suplimentara si impozitul pe salarii pentru persoanalul incadrat la societate;

– aplica masuri disciplinare si recupereaza daunele de la persoanele care le-au produs;

– aproba operatiunile de incasari si plati, intocmesc bilantul si tin evidenta contabila in conformitate cu normele metodologice aprobate de organele in drept;

– tin la zi, registrul proceselor verbale, care vor fi numerotate;

– administratorii nu isi asuma nici o raspundere personala fata de creditorii societatii in privinta angajamentelor societatii;

– administratorii angajeaza societatea prin semnatura fiecaruia in parte atat in relatiile cu tertii cat si in justitie fiind responsabili fata de societate si asociatii acesteia pentru eventuale prejudicii rezultate din activitatea lor contrara dispozitiilor actului constitutiv sau legii;

–                     aproba si modifica organigrama societatii, conditiile de angajare si functionare a personalului;

–                     stabilesc modul de intrebuintare a fondurilor disponibile si a fondurilor de rezerva, de orice natura si in acest scop, hotarasc asupra tuturor achizitiilor si consumurilor, precum si asupra transferului tuturor valorilor si asupra tuturor drepturilor mobiliare si/sau imobiliare, oricare ar fi acestea;

–                     stabilesc eventualele prelevari (amortismente, fonduri de rezerva si altele);

– indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege in sarcina organelor de conducere ale societatii;

Mandatul administratorilor se stabileste pe o durata de 4 ani. Remuneratia administratorilor va fi stabilita cu votul asociatiilor care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social care se va intruni dupa inmatricularea societatii la registrul comertului.

ART. 7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SOCIETATII

Asociatii exercita impreuna in cadrul adunarilor generale atributiile, participand la beneficiile si pierderile societatii, in cotele detinute din capitalul social, avand urmatoarele atributii:

a)                           aproba si modifica actul constitutiv al societatii, modifica forma juridica a societatii sau hotarasc asupra divizarii societatii, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

b)                           asociatii numesc unul sau mai multi administratori dintre persoanele din interiorul societatii sau din afara societatii, presedintele consiliului de administratie cand sunt numiti 3 sau mai multi administratori, respectiv directorul general;

c)                           hotarasc asupra urmaririi administratorilor pentru daunele pricinuite societatii;

d)                          aproba situatiile financiare anuale si dispun repartizarea dividendelor conform legii si drepturilor asociatiilor;

e)                           hotarasc asupra mutarii sediului la o alta adresa din Bucuresti sau alta localitate din Romania precum si a infiintarii de filiale, sucursale, agentii, birouri, reprezentante, puncte de lucru, depozite si altele similare, in tara si in strainatate;

f)                            aproba repartizarea profitului net;

g)                           hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, inclusiv externe, la conditiile de acordare a garantiilor, stabilesc conditiile de acordare a creditelor comerciale si le aproba pe fiecare in parte;

h)                           indeplinesc orice alte atributii legale care le revin in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, inclusiv cu privire la cresterea numarului de asociati.

In cazul asocierii si a altor persoane, atributiile de mai sus revin de drept organelor de conducere ale societatii si, in special, adunarii generale, fapt ce se va stabili prin actul constitutiv al societatii, incheiat intre asociatii si noii asociati.

ART. 8. CONTROLUL SI ACTIVITATEA SOCIETATII 

Gestiunea societatii este controlata de catre adunarea generala, pe cont propriu. Gestionarea societatii va putea fi controlata de o persoana de specialitate numita de catre adunarea generala, atunci cand aceasta va crede de cuviinta cu respectarea dispozitiilor legii. Intrucat societatea nu este supusa obligatiei legale de auditare si numarul asociatiilor acesteia nu este mai mare de 15, nu vor fi numiti cenzori si nici auditori financiari interni si nici externi, fiind incidente dispozitiile art. 199 din Legea nr. 31/1990.

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.

Personalul societatii este angajat de catre administrator.

Societatea va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi care, va fi depus de administrator in termen de 15 zile, la Administratia Financiara.

Un exemplar al bilantului contabil, vizat de Administratia Financiara, impreuna cu actele mentionate la alineatul precedent, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului, conform prevederilor legale.

Beneficiile societatii se stabilesc prin bilant anual: din beneficiile societatii se va deduce un procent de 5% pentru constituirea unui fond de rezerva, pana cand acesta va atinge 20% din capitalul social.

Dupa plata impozitelor catre stat, beneficiul rezultat din activitatea societatii revine, in intregime asociatului/asociatilor.

Acestia poate hotari ca o parte din beneficiul societatii sa fie distribuit personalului salariat.

ART.9. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Societatea va putea sa-si modifice forma juridica, prin HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR, si dupa obtinerea aprobarilor legale.

Dizolvarea si lichidarea societatii se vor face conform Legii nr.31/1990 republicata, Titlul VI Cap.I, Titlul VII Cap.II.

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

– imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;

– faliment;

– reducerea capitalului social sub limita legala daca nu se decide completarea lui;

– caz de forma majora.

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata si radiata de la Oficiul Registrului Comertului.

In cazul decesului unuia dintre asociati, Adunarea Generala poate decide, cu votul majoritatii absolute, cu privire la:

– dizolvarea societatii si lichidarea acesteia dupa prezentarea ultimului bilant contabil,

– continuarea activitatii societatii si transmiterea partilor sociale catre mostenitori.

Mostenitorii ramasi in viata trebuie sa justifice calitatea lor in termen de 6 luni de la decesul Asociatului, prin producerea unui act notarial.

In cazul deciziei favorabile a majoritatii absolute a Adunarii Generale a Asociatilor, mostenitorii pot deveni asociati.

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor de judecata dinRomania.

Litigiile nascute din raporturile contractuale pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

Litigiile personalului angajat de societate ivite in raporturile cu aceasta, se rezolva in conformitate cu legislatia muncii dinRomania.

Toate cheltuielile ocazionate de costituirea societatii vor fi inregistrate in contabilitatea societatii si vor fi recuperate din primul bilant contabil.

ART. 10.DISPOZITII FINALE

Prezentul act constitutiv poate fi modificat oricand prin Hotararea Generale a Asociatilor, cu respectarea prevederilor legale de forma si publicitate.

Societatea poate angaja cetateni straini in posturile de conducere si de specialitate.

Asociatii in baza hotararii adunarii generale au dreptul sa ridice sume de bani in contul dividentelor in tot cursul anului, lunar si/sau trimestrial, urmand ca regularizarea sa se faca la finele anului, dupa aprobarea bilantului anual de catre adunarea generala a asociatiilor.

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Redactat si semnat astazi, …………………, in 5 (cinci) exemplare. 

ASOCIATI:

2.      DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:
              Declaratie
Subsemnatul , cetatean roman, , cetăţean român, de sex barbatesc, nascut la data de … in …, domiciliat in …, str. …, nr. …, sector/judet …, posesor al C.I./BI seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …;

Declar ca indeplinesc conditiile legale necesare prevazute de legislatia in vigoare
pentru a detine si a exercita calitatea de unic asociat in cadrul unei societatii comerciale cu raspundere limitata, persoana juridica romana in curs de constituire, care va avea ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor şi efectuarea operaţiunilor  specifice domeniului … DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: Cod caen – … …. ACTIVITATEA PRINCIPALA: … –  …

Cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod penal, declar prin prezenta ca nu mai sunt asociat unic al vreunei alte societati comerciale cu raspundere limitata.

Dau prezenta declaratie spre a fi depusa  la  Oficiul Registrului Comertului de pe  langa Tribunalul Bucuresti .

Redactata si dactilografiata in …………. exemplare, la Biroul Notarului Public ………………, astazi, data autentificarii.

S-au eliberat partii ………….. exemplare.

DECLARANT,
 (nume, prenume si semnatura)

S-a cerut autentificarea prezentului inscris: 

3.SPECIMEN DE SEMNATURA din …

           ADMINISTRATOR …  

Subsemnatul , cetatean roman, , cetăţean român, de sex barbatesc, nascut la data de … in …, domiciliat in …, str. …, nr. …, sector/judet …, posesor al C.I./BI seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP … , in calitate de

ADMINISTRATOR al  S.C. „…” S.R.L., societatea comerciala in curs de constituirece urmeaza a avea sediul in…, sector/judet …, Str… nr. …, etaj …, apt. …, semnez pentru conformitate:

                                                    (Numele in clar)

                                                             (Semnatura)

Specimenul de semnatura a fost dat intr-un singur exemplar, pe proprie raspundere, cunoscand ca semnatura in fals constituie infractiune penala. 

ADMINISTRATOR, ...

4. S-a cerut autentificarea prezentului inscris:

PROCURA SPECIALA 

Subsemnatul , cetăţean român, de sex barbatesc, nascut la data de … in …, domiciliat in …, str. …, nr. …, sector/judet …, posesor al C.I./BI seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …;

imputernicesc prin prezenta pe :

dl./d-na , cetatean/a romana, domiciliat/a in domiciliat in …, str. …, nr. …, sector/judet …, posesor al C.I./BI seria … nr. …, eliberata de … la data de …, CNP …;
Pentru a realiza, pentru mine si in numele meu, toate operatiunile si procedurile impuse de lege, in  vederea  constituirii  unei  societati  comerciale  cu raspundere limitata in care voi fi acociat unic si care va avea ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor şi efectuarea operaţiunilor  specifice domeniului … DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: Cod caen – … … ACTIVITATEA PRINCIPALA: … –  ….

In realizarea mandatului, mandatarul meu este investit cu puteri depline pentru a ma reprezenta la Administratiile Financiare teritoriale, Directiile Generale a Finantelor Publice in vederea depunerii actelor necesare pentru obtinerea certificatelor de cazier fiscal, dar si pentru ridicarea acestora, la instantele judecatoresti competente, la Oficiul Registrului Comertului, la unitatea bancara pentru deschiderea contului si depunerea capitalului social, in fata oricaror persoane fizice sau juridice, oriunde va fi nevoie, in vederea redactarii, semnarii si depunerii actelor necesare inmatricularii societatii si obtinerii avizelor de functionare.
De asemenea, daca in cursul sau ulterior realizarii mandatului se va impune modificarea Actului Constitutiv, mandatarul meu este investit cu puteri depline pentru a ma reprezenta in fata oricaror persoane  fizice  sau  juridice,  oriunde  va  fi  nevoie,  in  vederea redactarii, semnarii, si inregistrarii eventualelor acte aditionale la Actul  Constitutiv al societatii,  precum  si  a  oricaror  documente si inscrisuri ce se vor impune in legatura cu respectiva modificare.

Pentru indeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu este abilitat cu puteri depline pentru a semna,  pentru  mine  si  in  numele  meu,  orice  act,  contract,  cereredeclaratie,
renuntare  la  recurs, oriunde va fi nevoie, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

Solicit autentificarea prezentului inscris.

Redactata si editata/dactilografiata in …………….. exemplare, la ……………., astazi, data autentificarii.
S-au eliberat partilor ………………. exemplare.

MANDANT                                                                                        

5. REGULAMENT INTERN 

CUPRINS 

Introducere 

Capitolul I Contractul individual de munca: incheiere, executare,   suspendare si incetare 

Capitolul II    Timpul de lucru, repaus, concedii si salarizare 

Capitolul III    Drepturile si obligatiile angajatorului si angajatilor 

Capitolul IV  Reguli privind igiena, protectia, sanatatea si securitatea in munca in cadrul societatii 

Capitolul V     Reguli privind disciplina muncii in unitate 

Capitolul VI    Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii 

Dispozitii finale

Introducere 

Rolul Regulamentului Intern

Prezentul Regulament Intern, adoptat de Adunarea Generala a Asociatilor societatii … S.R.L. contine regulile de functionare a societatii si reprezinta norma fundamentala a relatiilor de munca dintre conducere si salariati, indiferent de functie.

Pentru bunul mers al societatii, prezentul Regulament Intern va fi completat cu decizii interne de serviciu emise de conducere. Angajarea la … S.R.L., precum si mentinerea calitatii de salariat inseamna aderarea completa si neconditionata la prezentul Regulament Intern si respectarea lui intocmai. In cazul in care prevederile oricarei alte reglementari sau intelegeri intre parti contravine Regulamentului Intern, prevederile prezentului Regulament sunt cele care prevaleaza De la aceasta regula se excepteaza prevederile imperative din domeniul dreptului muncii in Romania si orice intelegere intre conducere si salariat in care se prevede in mod expres o deviere de la o anumita prevedere a Regulamentului Intern. In acest din urma caz, o astfel de intelegere este valabila numai dupa aprobarea ei de catre Adunarea Generala a Asociatilor.

Regulamentul Intern este un document al societatii, are caracter confidential si nu se instraineaza de la societate. Regulamentul Intern se aduce la cunostinta salariatilor la angajare prin lecturare si poate fi consultat de catre acestia la cerere.

Prevederile prezentului regulament asigura libertatea muncii si a dezvoltarii profesionale a salariatilor, fara ingradire sau discriminare.

Prevederile regulamentului intern se aplica tuturor salariatilor din societate, indiferent de natura contractului individual de munca si de functia detinuta, persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestari servicii in baza unor conventii civile, personalului de la alte unitati care lucreaza ca detasati sau delegati in cadrul societatii, precum si elevilor sau studentilor care efectueaza practica in cadrul societatii.

Sindicatele salariatilor liber constituite (conform legislatiei in vigoare), reprezentantii salariatilor sau salariatii, dupa caz, vor milita in cadrul societatii comerciale pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor, participand activ alaturi de administratie ca factor de intarire a ordinii si disciplinei.

Organigrama … S.R.L.

In cazurile in care un salariat nu este de acord cu sarcinile primite de la un sef ierarhic, salariatul isi poate prezenta punctul de vedere (in timp  util, in functie de sarcina primita) unui sef ierarhic al persoanei de la care a primit sarcina contestata. Decizia acestui sef ierarhic chemat sa „arbitreze” diferenta de opinie, ramane definitiva pentru persoanele implicate.

Referinte verbale sau scrise despre un salariat al … S.R.L.  se pot da numai de catre conducerea societatii.

Capitolul I
Contractul individual de munca: incheiere, executare, suspendare si incetare

Angajarea la  … S.R.L.

Angajarea la … S.R.L. se face dupa un proces de selectie care include unul sau mai multe interviuri sau in unele cazuri si o proba practica, in urma carora Directorul General sau alta persoana desemnata emite o oferta continand conditiile de angajare propuse.

Candidatii admisi la interviuri sunt cei care au prezentat CV-uri care releva indeplinirea conditiilor de studii, specializari, experienta si abilitati care sunt necesare pozitiei, potrivit fisei postului aferente.

Oferta cuprinde drepturi si obligatii reciproce, dar nu mai putin decat urmatoarele:

a.   identitatea partilor;

b.   locul de munca;

c.   sediul angajatorului;

d.   responsabilitatile si atributiile postului, potrivit fisei postului;

e.   riscurile specifice postului, daca acestea exista;

f.    data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;

g.   in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;

h.   durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;

i.   conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;

j.   salariul format din salariul de baza si alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, impreuna cu alte forme de cointeresare ale salariatului, precum si periodicitatea platii salariului la care angajatul are dreptul;

k.  durata efectiva de lucru, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;

l.  indicarea contractului colectiv de munca unic la nivel national ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului, alaturi de Codul Muncii;

m. durata perioadei de proba, daca societatea solicita aceasta perioada ;

n.  posibilitatea de desfasurare a activitatii in strainatate, chiar numai prin delegare.

Incadrarea in munca se realizeaza prin incheierea contractului individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, cu norma de lucru intreaga sau cu timp partial.

Angajarea cu contract individual de munca se va face dupa o perioada de proba, care:
1) in cazul contractului individual de munca pe perioada nedeterminata poate fi de cel mult:
– 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie;
– 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere;
– 30 de zile calendaristice pentru persoane cu handicap;
– 5 zile lucratoare pentru muncitori necalificati;
– 3-6 luni pentru absolventii institutiilor de invatamant care sunt incadrati la debutul lor in profesie.
2) in cazul contractului individual de munca pe perioada determinata poate fi de cel mult:
– 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mica de 3 luni;
– 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului intre 3-6 luni;
– 30 zile lucratoare pentru o durata mai mare de 6 luni;
– 45 zile lucratoare pentru salariatii incadrati in functii de conducere cu o durata a contractului mai mare de 6 luni.

Este interzisa angajarea succesiva a mai mult de 3 persoane pe perioade de proba pentru acelasi post.

In orice moment al perioadei de proba, atat angajatul cat si angajatorul poate renunta la colaborare fara preaviz, pe baza unei notificari, in conformitate cu articolul 31 alin 4¹ din Codul Muncii.

Pentu activitati a caror executie nu necesita 40 ore in fiecare saptamana din luna, … S.R.L. poate incadra salariati cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma, prin incheierea de  “contracte individuale de munca cu timp partial”:

Pentru activitati prestate pe o perioada limitata de timp, in conditiile art. 81 din leagea 53/2003-Codul Muncii, … S.R.L. poate incadra salariati cu durata normala a timpului de munca, prin incheierea de  “contracte individuale de munca pe durata determinata”.

In continutul contractului individual de munca completat cu fisa postului, Regulamentul Intern si decizii, sunt cuprinse drepturile si obligatiile reciproce pe care partile au convenit sa si le asume prin acordul lor de vointa liber exprimat.

Incadrarea in munca a unei persoane se efectueaza dupa ce persoana in cauza a prezentat societatii avizul medical favorabil desfasurarii activitatii in postul in care ar urma sa-l ocupe, eliberat de unitatea sanitara cu care societatea a asigurat protectia salariatilor prin servicii medicale.

Criterii de evaluare a personalului  … S.R.L 

I.              Criterii de evaluare a performantelor profesionale ale personalului care ocupa functii de conducere 

Criteriul de evluare
Definirea criteriului

Capacitatea de a organizaCapacitatea de a   identifica activităţile care trebuie desfăşurate de structura condusă,   delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor;   repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a obiectivelor în   funcţie de nivelul, categoria, clasa şi gradul profesional al personalului   din subordine

Capacitatea de a conduceAbilitatea de a crea o   viziune realistă, de a transpune în practică şi de a o susţine; abilitatea de   a planifica şi de a administra activitatea unei echipe formate din   personalităţi diferite, cu nivel diferit al capacităţii de a colabora la   îndeplinirea unei atribuţii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la   situaţii diferite, precum şi de a acţiona pentru gestionarea şi rezolvarea   conflictelor

Capacitatea de coordonareArmonizarea deciziilor   şi acţiunilor personalului, precum şi a activităţilor din cadrul unui   compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia

Capacitatea de controlCapacitatea de   supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluţii realiste,   depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la   timp a acestora

Competenţa decizionalăCapacitatea de a lua   hotărâri rapid, cu simţ de răspundere şi conform competenţei legale, cu   privire la desfăşurarea activităţii structurii conduse

Capacitatea de a delegaCapacitatea de a   transfera atribuţii personalului din subordine care corespunde din punct de   vedere legal şi al competenţelor proprii, în scopul realizării la timp şi în   mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse

Capacitatea de a dezvolta abilităţile personaluluiCunoaşterea   aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a   crea, de a implementa şi de a menţine politici de personal eficiente, în   scopul motivării acestuia. Capacitatea de a identifica nevoile de instruire   ale personalului din subordine şi de a forma propuneri privind tematica şi   formele concrete de realizare a instruirii

Abilităţi de mediere şi negociereCapacitatea de a   organiza şi de a conduce o întâlnire sau un interviu, precum şi de a o   orienta către o soluţie comun acceptată, ţinând seama de poziţiile diferite   ale părţilor

Alte criteriiCapacitate de   implementare: Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi   pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în   scopul realizării obiectivelor

Capacitatea de a rezolva   eficient problemele: Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile   intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de   rezolvare şi asumarea riscurilor identificate

Capacitatea de asumare a   responsabilităţilor: Capacitatea de a desfăşura în mod curent, la solicitarea   superiorilor ierarhici, activităţi care depăşesc cadrul de responsabilitate   definit conform fişei postului; capacitatea de a accepta erorile sau, după   caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea;

Capacitatea de   autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite: Capacitatea de   creştere permanentă a performanţelor profesionale, de îmbunătăţire a   rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a cunoştinţelor şi   abilităţilor dobândite

Creativitate şi spirit   de iniţiativă: Atitudine   activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin   identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme;   atitudine pozitivă faţă de idei noi

Capacitatea de planificare şi   organizare a timpului de lucru: Capacitatea de a previziona cerinţele,   oportunităţile şi posibilele riscuri şi consecinţele acestora; capacitatea de   a anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul propriu sau, după caz, al   celorlalţi (în funcţie de nivelul de competenţă), pentru îndeplinirea   eficientă a sarcinilor

Nr. crt.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

II.            Criterii de evaluare a performantelor profesionale ale personalului care ocupa functii de executie 

Criteriul de evluare
Definirea criteriului pentru personalul cu studii superioare
Definirea criteriului pentru personalul cu studii postliceale,   liceale si gimnaziale/alte studii

Capacitate de   implementareCapacitatea de a pune eficient în practică soluţiile   proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a   activităţilor, în scopul realizării obiectivelorCapacitatea de a pune eficient în practică soluţiile   proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a   activităţilor, în scopul realizării obiectivelor

Capacitatea de a   rezolva eficient problemeleCapacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile   intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de   rezolvare şi asumarea riscurilor identificateCapacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile   intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de   rezolvare

Capacitatea de   asumare a responsabilităţilorCapacitatea de a desfăşura în mod curent, la solicitarea   superiorilor ierarhici, activităţi care depăşesc cadrul de responsabilitate   definit conform fişei postului; capacitatea de a accepta erorile sau, după   caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea;Capacitatea de a accepta erorile sau, după caz,   deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea;

Capacitatea de   autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobânditeCapacitatea de creştere permanentă a performanţelor   profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea   în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobânditeCapacitatea de   îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a   cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite

Creativitate şi   spirit de iniţiativăAtitudine   activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin   identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme;   atitudine pozitivă faţă de idei noiAtitudine   activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin   identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme

Capacitatea de planificare, şi organizare   a timpului de lucruCapacitatea de   a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri şi consecinţele   acestora; capacitatea de a anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul   propriu sau, după caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de competenţă),   pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilorCapacitatea de   a-şi organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor

Capacitatea de a   lucra independentCapacitatea de a desfăşura activităţi pentru îndeplinirea   atribuţiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepţia cazurilor în   care activităţile implică luarea unor decizii care depăşesc limitele de   competenţă

Capacitatea de a   lucra în echipăCapacitatea de a se integra într-o echipă, de   a-şi aduce contribuţia prin participare   efectivă, de a transmite eficient şi de a permite dezvoltarea ideilor noi,   pentru realizarea obiectivelor echipeiCapacitatea de a se integra într-o echipă, de   a-şi aduce contribuţia prin participare   efectivă, de a transmite eficient idei, pentru realizarea obiectivelor   echipei

Capacitate de gestionare eficientă  a resurselor alocateCapacitatea de   a utiliza raţional şi eficient resursele materiale, financiare,   informaţionale alocateCapacitatea de a se integra într-o echipă, de   a-şi aduce contribuţia prin participare   efectivă, de a transmite eficient idei, pentru realizarea obiectivelor   echipei

Integritate morală şi etică profesionalăÎntelegerea şi   respectarea principiilor de moralitate şi etică socio-profesionalăÎntelegerea şi   respectarea principiilor de moralitate şi etică socio-profesională

Nr. crt.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

 Executarea contractului individual de munca

Dupa angajare, salariatul isi insuseste documentatia sistemului de management al calitatii irnplementat in … S.R.L., in special procedurile aplicabile activitatii care urmeaza sa o desfasoare.

Modificarea contractului individual de munca

Pe parcursul derularii contractului individual de munca, calitatea si volumul prestatiei salariatilor sunt monitorizate si evaluate de catre societate.

Modificarea poate fi efectuata la oricare dintre urmatoarele clauze :

  • durata      contractului;
 • locul muncii; in mod exceptional, contractul individual de munca      se poate modifica unilateral de
  catre unitate prin delegarea sau detasarea salariatului. Delegarea      salariatului poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 60 de zile si se      poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.      Salariatului delegat i se vor deconta cheltuielile cu transportul si      cazarea, pe baza documentelor justificative, si i se va acorda      indemnizatia de delegare. Detasarea salariatului poate fi dispusa pe o perioada      de cel mult 1 an. Perioada detasarii poate fi prelungita, cu acordul      salariatului, din 6 in 6 luni. Salariatul poate poate refuza delegarea sau      detasarea numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.

 

 • felul muncii;

 

 • conditiile de munca;

 

 • salariul;

 

 • timpul de munca si timpul de      odihna.

 

Modificarea se face numai cu acordul partilor materializat intr-un act aditional la contractul individual de munca. Orice modificare a contractului individual de munca sau a unui act aditional in vigoare care survine din initiativa unei parti se va face dupa 15 zile de la data instiintarii in scris a celeilalte parti de catre initiator.

Prin semnarea prezentului regulament,  salariatii consimt acordul deplin si neconditionat la respectarea “clauzei de mobilitate”, cu suportarea de catre societate a unei indemnizatii de delegare/detasare care sa acopere cheltuielile de transport, diurna si cazare in conformitate cu Decizia aplicabila in vigoare si in conditiile prevederilor articolelor 42-47 din Codul Muncii. Fac exceptie de la prezenta prevedere salariatele gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, precum si cele care alapteaza. 

Suspendarea contractului individual de munca

Are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si suspendarea platii drepturilor de natura salariala de catre societate.

Contractul individual de munca se poate suspenda de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti, conform art 50-52 din legea 53/2003-Codul Muncii.
Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele cazuri:

–          concediu pentru incapacitate temporara de munca;

–          carantina;

–          concediu de maternitate;

–          efectuarea serviciului militar obligatoriu;

–          exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive sau judecatoresti.

Contractul individual de munca poate fi suspendat cu acordul partilor pentru interese personale sau in cazul concediilor fara plata pentru studii.

Contractul individual de munca poate fi suspendat unilateral din initiativa salariatului in urmatoarele cazuri:

–          concediu pentru cresterea copilului de pana la 2 ani sau pentru copilul cu handicap pana la 3 ani;

–          concediu pentru ingrijirea copilului bolnav pana la 7 ani sau pentru copilul bolnav cu  handicap pana la 18 ani;

–          concediu paternal;

–           concediu pentru formare profesionala;

–          exercitarea unei functii elective in cadrul organismelor profesionale la nivel central sau local;

–          participarea la greva;

–           absente nemotivate.

Contractul individual de munca poate fi suspendat unilateral, din initiativa societatii in urmatoarele cazuri:

–          pe durata cercetarii disciplinare prealabile;

–          ca sanctiune disciplinara;

–          ca urmare a formularii de catre unitate a unei plangeri penale impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;

–          in cazul intreruperii temporare a activitatii din motive tehnologice sau economice fara incetarea

raporturilor de munca, caz in care salariatii vor ramane la dispozitia unitatii si vor primi o indemnizatie de 75% din salariul de baza corespunzator functiei detinute;

–          pe durata detasarii.

 Incetarea contractului individual de munca cu … S.R.L.

Incetarea contractului de munca cu … S.R.L.  se poate face :

  • de drept (conform art. 56 Codul Muncii);
 • prin      acordul partilor la data convenita de acestea (conform art 55 lit b din Codul      Muncii);

 

 • din initiativa salariatului      (conform art 79 din Codul Muncii);

 

 • din initiativa … S.R.L.

 

Contractul individual de munca inceteaza de drept, conform art. 56 lit. a-k din Codul Muncii:

–          la data decesului salariatului sau la data incetarii existentei unitatii;

–          la data indeplinirii de catre salariat a conditiilor pentru pensionare;

–          ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului inidividual de munca;

–          ca urmare a reintegrarii in functie a unui salariat concediat nelegal;

–          ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau functiei;

–          la data expirarii termenului contractului individual pe durata determinata;

–          ca urmare a retragerii acordului partilor in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15-16 ani.

Contractul individual de munca poate inceta ca urmare a acordului partilor, conform art. 55 lit. b din Codul Muncii, la data convenita de acestea.

Contractul individual de munca inceteaza din initiativa angajatorului prin concediere, conform art. 62-69 din Codul Muncii. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului poate fi dispusa in urmatoarele cazuri:

–          daca salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile stabilite prin prezentul regulament de ordine interioara;

–          daca salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile;

–          daca organele de expertiza medicala constata inaptitudinea fizica si/sau psihica de a indeplini atributiile locului de munca;

–          daca salariatul nu corespunde profesional locului de munca.

Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave sau abateri repetate se va dispune dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile dispuse in termen de maxim 30 de zile de la data constatarii faptei.

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta urmarea desfiintarii locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificulatatilor economice, tehnologice sau reorganizarii activitatii.

Concedierea dispusa ca urmare a constatarii organelor de expertiza medicala a inaptitudinii salariatului pentru locul de munca ocupat, datorita faptului ca salariatul nu corespunde profesional locului de munca ocupat sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului presupune dreptul de preaviz de 20 zile lucratoare.

Contractul individual de munca inceteaza din initiativa salariatului prin demisie, conform art. 79 din Codul Muncii. Cererea de demisie va fi inaintata directorului unitatii cu cel putin 15 zile calendaristice pentru angajatii cu functii de executie si 30 de zile calendaristice pentru angajatii cu functii de conducere, inainte de data la care urmeaza a inceta raporturile de munca. Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională, la initiativa angajatorului, nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă de 1 an de la finalizarea cursului sau stagiului.

In cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat, societatea are dreptul sa concedieze salariatul, in conformitate cu art 61 lit d) Codul Muncii in baza unei decizii de concediere emisa in forma scrisa, cu respectarea prevederilor art 62 alin 1 si 2, art 63 alin 2 si art 64 Codul Muncii.

Dezbaterile care au loc cu respectarea prevederilor art. 267 Codul Muncii, intre directorul de departament si Directorul General sau in cadrul sedintei Consiliului de Administratie, incluzand analiza probelor si motivatiilor prezentate de salariat, se constituie executarea procedurii de cercetare prealabila si se consemneaza intr-un proces verbal. In cadrul acestor dezbateri societatea va analiza si posibilitatea de a propune salariatului ocuparea unui loc vacant compatibil cu pregatirea sa profesionala. Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile pentru a-si manifesta consimtamantul. In cazul in care societatea nu dispune de nici un loc vacant compatibil cu pregatirea sa profesionala a salariatului, societatea va solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregatirii profesionale.

La plecarea din societate, indiferent de modul de incetare a contractului, salariatul va trebui sa predea societatii toate obiectele de patrimoniu pe care le-a avut in gestiune sau in folosinta.

Capitolul II
Timpul de lucru, repaus, concedii si salarizare

Timpul de lucru

Timpul de munca, pentru toate posturile cu norma intreaga este de 40 ore efectiv lucrate pe saptamana. Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil. Salariatelor gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, precum si celor care alapteaza nu li se va solicita efectuarea de ore suplimentare.

Orele prestate suplimentar se vor compensa in zile libere in decursul a 30 zile de la data efectuarii prestatiei, in afara orelor de program. Daca in decursul acestor 30 zile, angajatorul nu poate acorda compensarea in timp liber, atunci angajatului ii va fi achitat un spor din valoarea salariului de baza, calculat la numarul efectiv de ore lucrate suplimentar.

Programul de lucru standard al … S.R.L. este de 5 zile pe saptamana (luni-vineri), intre orele 09:00 – 18:00, cu o pauza de masa de 60 minute, intre orele 13:00 – 14:00.

Repaus

Salariatii … S.R.L.  trebuie sa se prezinte la lucru odihniti si perfect apti de munca din punct de vedere al sanatatii fizice si psihice. 

Remuneratia

Remuneratia platita de … S.R.L. pentru munca depusa de salariati se constituie din salariu fix. Salariul fix brut, exprimat in lei, se stabileste prin contractul individual de munca. Salariul fix este compus din salariul de baza si alte sporuri.

Salariul cuvenit pentru munca prestata este confidential, fiind negociat intre fiecare salariat si conducerea unitatii in functie de abilitatile salariatului, complexitatea muncii prestate, raspunderea postului, dar nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.

Plata salariilor fixe datorate de societate pentru o anumita luna se face conform Contractului de Munca.

Concedii

Fiecare salariat are dreptul, in fiecare an, la un concediu de odihna de minim 21 zile lucratoare.

Planificarea  concediilor de odihna se face in luna decembrie sau ianuarie a fiecarui an.

Esenta concediului de odihna este faptul ca el se acorda pentru ca salariatul sa-si refaca forta de munca. Pornind de la acest fapt, regula este ca un concediu sa se execute efectiv, in natura si numai prin exceptie, in cazul incetarii contractului individual de munca, societatea acorda compensarea in bani a concediului neefectuat, proportional cu perioada lucrata.

Conducerea unitatii poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru lucrari urgente; in acest caz unitatea va suporta cheltuielile salariatului si ale familiei sale necesare revenirii la locul de munca si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna.

Concediile fara plata se pot acorda numai cu avizul directorului de departament si aprobarea Conducerii.

In cazul cererilor de concediu fara plata pentru formare profesionala, salariatii au obligatia de a inainta angajatorului cu cel putin 30 de zile anterior cererea privind efectuarea acestuia, precizand mentiunile ce sunt expres reglementate de lege.

Conform prevederilor legale, precum si hotararilor interne, salariatii mai beneficiaza de zile libere suplimentare cu ocazia unor evenimente:

–          casatoria salariatului – 5 zile calendaristice;

–          casatoria unui copil – 2 zile calendaristice;

–          la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate – 5 zile calendaristice;

–          donatorii de sange – 2 zile calendaristice;

–          nasterea unui copil – 5 zile calendaristice ;(+10 zile calendaristice daca a urmat un curs de puericultura);

–          decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor – 3 zile calendaristice;

–          decesul bunicilor, fratilor, surorilor – 1 zi calendaristica.

De asemenea, societatea acorda zile libere platite in zilele de sarbatoare legala si anume :

–          1 si 2 ianuarie;

–          prima si a doua zi de Paste;

–          prima si a doua zi de Rusalii;

–          ziua de 15august – Adormirea Maicii Domnului;

–          1 mai;

–          1 decembrie;

–          prima si a doua zi de Craciun;

–          2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoane apartinand acestora. La angajare salariatul va anunta societatea daca apartine unei alte religii decat cea crestina. In cazul in care legislatia care stabileste zileie de sarbatoare legala se va modifica, prevederea de mai sus se va adapta, fara sa fie nevoie de o modificare a regulamentului numai pentru acest motiv.

Capitolul III
Drepturile si obligatiile angajatorului si angajatilor

Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  1. obligatia de a realiza durata timpului efectiv      de lucru;
 • obligatia de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei      postului si de a raspunde fata  de      societate de modul in care ele au fost indeplinite precum si de gradul de      descarcare  a responsabilitatilor asumate;

 

 • obligatia de a respecta disciplina muncii si      toate prevederile Regulamentului Intern sau/si ale deciziilor aplicabile,      in vigoare sau/si ale intelegerilor bilaterale materializate prin      contractul individual de munca sau/si prin acte aditionale la acesta;

 

 • obligatia de fidelitate fata de societate in      executarea atributiilor de serviciu;

 

 • obligatia sa efectueze      controlul anual de sanatate si alte controale medicale, ori de cate ori acestea      se fac necesare, incluzand serviciul medical de medicina muncii, utilizand      cadrul in care societatea a organizat activitatea de asigurare a sanatatii;

 

 • obligatia sa respecte      prevederile normelor si instructiunilor de protectia muncii si de stingere      a incendiilor in vigoare, utilizand cadrul in care societatea a      organizat activitatea de asigurare a securitatii in munca;

 

 • obligatia de a respecta secretul de serviciu ;

 

 • obligatia de a respecta      obligatiile specifice inscrise in contractul individual de munca sau in acte      aditionale incheiate ulterior incheierii contractului precum si in      Regulamentul Intern.

 

Salariatulul are, in principal, urmatoarele drepturi:

  1. dreptul la salarizare pentru munca depusa;
 • dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

 

 • dreptul la concediu de odihna anual;

 

 • dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

 

 • dreptul la demnitate in munca;

 

 • dreptul la securitate si sanatate in munca;

 

 • dreptul la acces la formare profesionala;

 

 • dreptul la informare si consultare;

 

 • dreptul de a lua parte la determinarea,      ameliorarea conditiilor de munca, a mediului de munca;

 

 • dreptul la protectie in caz de concediere;

 

 • dreptul la negociere colectiva si individuala;

 

 • dreptul de a participa la actiuni colective;

 

 • dreptul de a constitui sau de a adera la un      sindicat.

 

Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  1. sa acorde salariatului toate      drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, contractul      colectiv de munca aplicabil si din lege;
 • sa asigure permanent      conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea fiselor      de post, ca activitati executabile in timpul efectiv de lucru;

 

 • sa creeze cadrul organizational de asigurare a      securitatii muncii si sanatatii,

 

 • sa informeze salariatul asupra      conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea      relariilor de munca,

 

 • sa elibereze, la cerere, toate documentele      care atesta calitatea de salariat a solicitantului,

 

 • sa asigure confidentialifatea datelor cu      caracter personal ale salariatului.

 

 • sa infiinteze registrul general de evidenta a      salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

 

 • sa plateasca toate contributiile si impozitele      aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si      impozitele datorate de salariati, in conditiile legii.

 

Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

  1. sa stabileasca organizarea si functionarea      societatii;
 • sa stabileasca      responsabilitatile si atributiile fiecarei pozitii din organigrama si sa      elaboreze fisele de post;

 

 • sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu      pentru salariat;

 

 • sa exercite controlul asupra      modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu si sa evalueze gradul in care      angajatul se descarca de responsabilitatile ce decurg din fisa de post;

 

 • sa constate savarsirea      abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit      legii, contractului de munca si Regulamentului Intern.

 

 • sa recupereze daunele cauzate din neglijenta angajatului sau prin nerespectarea prevederilor documentatiei interne aplicabile, in vigoare.

 

Capitolul IV
Reguli privind igiena, protectia, sanatatea si securitatea in munca in cadrul societatii

Norme de lucru

Normele generate de protectia muncii, igiena si securitatea in munca, se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice, romane sau straine ce desfasoara activitati pe teritoriul societatii, atat in calitate de angajator, cat si in calitate de angajat, colaboratorilor, precum si ucenicilor, elevilor, studentilor in perioada efectuarii practicii profesionale.

Salariatii … S.R.L. sunt obligati sa respecte intocmai normele de protectie individuala sau colectiva a muncii, normele de prevenire si stingere a incendiilor, regulile de acces in firma, procedurile de asigurare a securitatii proprietatii patrimoniului firmei, precum si normele de asigurare a sanatatii muncii utilizand cadrul in care societatea a organizat aceasta activitate.

Se interzice indepartarea sau neutralizarea dispozitivelor de securitate existente, fara fapt justificativ.

Este obligatorie mentinerea intregului spatiu si ustensilelor de lucru in perfecta stare de curatenie si de intretinere si notificarea superiorului ierarhic sau a responsabilului administrativ privitor la orice deficienta sau defectiune ce ar putea fi constatata.

Este interzisa limitarea accesului la materialele de securitate (extinctoare, truse de prim ajutor etc) si deplasarea lor fara motiv sau folosirea lor intr-un alt scop. Este interzisa manipularea materialelor informatice si/sau electrice fara autorizare si fara prezenta unei persoane abilitate. Orice incalcare a acestor dispozitii constituie o abatere foarte grava.

Normele generate de protectia, igiena si securitatea in munca se revizuiesc periodic si se modifica ori de cate ori este necesar, urmare a modificarilor de natura legislativa si datorate progresului tehnic.

In cadrul societatii activitatea de protectia muncii este subordonata Directorului General al societatii si cuprinde:

– compartimentul de securitate a muncii;

– compartimentul medical de medicina a muncii.

Angajatorul are urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

-sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor in vederea stabilirii masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului tehnic, a substantelor chimice si a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de munca;

-angajatorul trebuie sa dispuna evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru toate locurile de munca, inclusiv pentru acele grupuri de angajati care sunt expusi la riscuri particulare; in urma acestei evaluari masurile preventive si metodele de lucru stabilite de catre angajator trebuie sa asigure o imbunatatire a nivelului de protectie a angajatilor si sa fie integrate in toate activitatile companieirespective, la toate nivelurile ierarhice;

-sa asigure auditarea de securitate si sanatate in munca a unitatii, cu ajutorul institutiilor abilitate;

-sa solicite autorizarea functionarii companiei din punctul de vedere al protectiei muncii, sa mentina conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si sa ceara revizuirea acesteia in cazul modificarii conditiilor initiale pentru care a fost emisa;

-sa stabileasca masurile tehnice si organizatorice de protectie a muncii, corespunzator conditiilor de munca, pentru asigurarea sanatatii si securitatii angajatilor;

-sa stabileasca in fisa postului atributiile si raspunderea angajatilor si a celorlalti participanti la procesul de munca in domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor exercitate;

-sa elaboreze instructiuni proprii de securitate a muncii, care sa detalieze si sa particularizeze prezentele norme si normele specifice de securitate a muncii, in raport cu activitatea care se desfasoara;

-sa asigure si sa controleze, prin personal propriu sau prin personal extern abilitat, cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a masurilor tehnice si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii;

-sa ia in considerare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca capacitatea angajatilor de a executa sarcinile de munca repartizate;

-sa asigure, pentru angajatii avand o relatie de munca pe durata determinata sau cu caracter interimar, acelasi nivel de protectie de care beneficiaza ceilalti angajati ai unitatii;

-sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii angajatilor: afise, filme, carti, brosuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fise tehnice de securitate;

-sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii, asupra riscurilor la care aceasta va fi expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea personalului in caz de pericol iminent;

-sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor conform reglementarilor in vigoare;

-sa se asigure ca sunt consultati angajatii si/sau reprezentantii lor in problemele referitoare la masurile si consecintele privind securitatea si sanatatea in munca la introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentului tehnic, imbunatatirea conditiilor si a mediului de munca, la desemnarea persoanelor cu atributii specifice sau la angajare, cand este cazul, a institutiilor specializate sau persoanelor juridice si fizice abilitate pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, la desemnarea persoanelor cu atributii privind primul ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea angajatilor, precum si la modul de desfasurare a activitatii de prevenire si protectie impotriva riscurilor profesionale, inclusiv a celei de instruire in domeniu;

-sa ia masuri corespunzatoare pentru ca numai angajatii care au fost instruiti adecvat sa poata avea acces la locurile de munca unde exista riscuri pentru sanatatea si securitatea acestora;

sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca in timpul controlului sau al cercetarii accidentelor de munca;

-sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu ocazia controalelor si a cercetarii accidentelor de munca;

-sa desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectorului de munca, persoanele care participa la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca;

Obligatiile principale ale angajatilor sunt:

-sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;

-sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie;

-sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati;

-sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorul locului de munca;

-sa refuze intemeiat realizarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie;

-sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;

-sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Pregatirea si instruirea in domeniul sanatatii si securitatii muncii este parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca. Instructajul de protectia muncii cuprinde trei faze:

–    instructajul introductiv general;

–    instructajul la locul de munca;

–    instructajul periodic.

Persoanele care efectueaza instruirea (instructori) trebuie sa fie specialisti in securitate si sanatate in munca.

In sprijinul asigurarii sanatatii angajatilor, societatea pune la dispozitia salariatilor accesul gratuit la servicii medicale de medicina rnuncii. Obligatia salariatului este sa utilizeze aceste servicii oferite gratuit de societate in scopul evaluarii si evitarii riscului de imbolnavire.

Societatea asigura inclusiv acordarea de prim ajutor prin accesul gratuit oferit salariatilor la servicii medicale in regim de urgenta. De asemenea, prin dotare si personal adecvat, societatea asigura desfasurarea activitatii salariatilor in conditii de igiena.

In afara de controlul medical la angajare sau la reintoarcere la lucru dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, salariatii au obligatia sa efectueze controlul medical in cadrul organizat de catre societate. Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie abatere disciplinara.

De asemenea, salariatii au obligatia sa participe la intrunirile pe care societatea le organizeaza in domeniul securitatii si sanatatii in munca si apoi sa puna in aplicare sau sa tina cont de aspectele dezbatute.

In ceea ce priveste securitatea muncii, salariatii au obligatia sa-si insuseasca normele de protectia muncii si cele de prevenire si stingere a incendiilor dezbatute in instruirile care au loc periodic. In procesul muncii, sunt obligati sa respecte aceste norme.

Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a sanatatii si a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.

Salariatii trebuie sa ia cunostinta de masurile de securitate si de evacuare in caz de incendiu. Planul de evacuare in caz de incendiu este afisat in holurile de intrare de la fiecare etaj. Salariatii trebuie sa respecte aceste masuri cu strictete si sa se supuna instructiunilor de evacuare primite.  Participarea la exercitiile anuale de evacuare este obligatorie.

Pentru a preveni accidentele de munca, personalul este obligat sa respecte cu strictete ansamblul masurilor si intructiunilor legate de igiena si de securitatea in munca atat prin masuri individuale, cat si prin note de serviciu sau orice alt mijloc. Orice accident de munca, chiar si usor, sau orice alta vatamare corporala sau nu, cauzata unui tert trebuie imediat, mai putin in cazurile de forta majora, imposibilitate absoluta, sau motiv legitim, sa constituie obiectul unei declaratii a interesatului sau a martorilor in atentia superiorului ierarhic. In caz de incetare temporara a lucrului, certificatele medicale referitoare la accident sau la boala profesionala trebuie transmise angajatorului in cel mult 24 de ore.

In intreaga incinta a spatiilor ocupate de (NUME FIRMA) este interzis fumatul, cu exceptia locului special amenajat, dar si consumul de bauturi alcoolice. Salariatii care doresc sa fumeze, o pot face in spatiul special amenajat si indicat special.

Se interzice introducerea sau distribuirea la locurile de munca a drogurilor sau a bauturilor alcoolice. Daca este cazul, se va putea cere salariatului ocupat sa se supuna la un test de alcolemie daca starea sa prezinta un pericol pentru propria securitate si cea a colegilor sai, pentru a putea opri imediat situatia. Salariatul va putea cere sa fie asistat de un tert si sa beneficieze de o contraexpertiza.

Capitolul V
Reguli privind disciplina muncii in unitate
Disciplina muncii in unitate. Indatoriri ale salariatilor cu caracter general
 • Sprijinirea        desfasurarii        activitatii   prin  mijloace       proprii   specifice   drepturilor   si obligatiilor de salariat, pentru      rentabilizarea si mentinerea in conditii de viabilitate a unitatii.
 • Respectarea obligatiilor stabilite in mod general:

– de lege;

– prin regulamentul intern;

– in contractul colectiv sau individual de munca;

– fisa postului cu atributiile de serviciu;

– deciziile date de catre angajator prin conducatorul legal.

 • Respectarea obligatiilor stabilite prin clauze      speciale privind:

-pastrarea  secretului  de  serviciu  si  a  confidentialitatii  asupra datelor  si informatiilor primite cu ocazia muncii desfasurate;

-fidelitatea fata de angajator in exercitarea atributiilor de serviciu;

-obligatia salariatului de a nu presta nici o activitate de orice natura la o firma concurenta.

 • Respectarea stricta a programului de lucru si      folosirea integrala cu maximul de eficienta  a acestuia si respectiv sa:

-nu absenteze nemotivat;

-sa se prezinte la lucru in deplina capacitate de lucru pentru a putea executa in conditii de eficienta si securitate sarcinile ce ii revin si fara a expune la pericol sau la accidente persoana proprie sau ceilalti salariati;

-sa realizeze norma de munca sau dupa caz, sa indeplineasca atributiile ce-I revin conform fisei postului;

-sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca sau a formatiei de lucru;

-sa nu doarma in timpul programului;

-sa nu desfasoare alte activitati straine locului de munca pe care-l ocupa;

-sa nu manifeste neglijenta sau intarzieri nejustificate in rezolvarea lucrarilor.

  • Luarea tuturor masurilor pentru a nu se crea      pagube de nici o natura unitatii, de a nu instraina bunurile care fac parte      din patrimoniul societatii;
 • Initierea de actiuni de incetare a lucrului in      unitate este interzisa:

 

– in   lipsa  neindeplinirii   procedurilor   prealabile   de  mediere   si   arbitraj   a conflictului de interese, in cazul incetarilor colective si voluntare ale lucrului;

– in lipsa incunostiintarii in sens, a angajatorului cu cel putin un numar de zile anterior datei de incetare individuala a lucrului, mentionata in contractul individual de munca.

 • Cultivarea respectului fata de orice salariat      al societatii:

-prin necomiterea de acte de violenta sau imorale la locul de munca sau la adresa colegilor sau a clientilor;

-neimplicarea in altercatii cu alte persoane;

-luarea unei atitudini corespunzatoare fata de cei care incalca ordinea, disciplina si impiedica desfasurarea normala a muncii prin sesizarea imediata a conducatorului unitatii;

-sa nu tolereze sau sa promoveze actiuni de hartuire sexuala;

-asigurarea curateniei si ordinii generale la locul de munca.

 • Efectuarea concediului de odihna anual, in      vederea refacerii capacitatii de munca si

sanatatii, cu respectarea programarilor sau aprobarea conducatorului companieide modificare a respectivelor programari.

  • Folosirea concediilor de boala sau de      incapacitate temporara de munca conform prescriptiilor medicului;
 • Aducerea la cunostinta conducatorului locului      sau sefului de compartiment despre toate

 

modificarile ce intervin in legatura cu persoana sa, precum: modificari privind concedii medicale, pregatirea profesionala, starea civila, situatia militara, schimbarea actelor de identitate, schimbarea domiciliului, numarul de copii etc.

  • Pretinderea sau primirea de la colegii de      munca subalterni, superiori sau persoane straine de avantaje materiale pentru      exercitarea atributiilor de serviciu sau favorizarea rezolvarii unor      servicii este interzisa.
 • Respectarea indatoririlor privind protectia in      domeniul sanatatii si securitatii in munca.

 

 • Denuntarea catre      autoritatile competente a unor incalcari ale legii nu atrage raspunderea      disciplinara.

 

 • Disciplina muncii in unitate. Indatoriri ale salariatilor 

 

 • Sa nu introduca, posede, distribuie, comercializeze, consume bauturi alcoolice, stupefiante, medicamente al caror efect poate produce dereglari comportamentale, etc.

 

 • Sa nu fumeze      sau sa introduca materiale ce pot provoca incendii sau explozii in      locurile interzise;

 

 • Sa nu      foloseasca aparate de fotografiat sau de filmat in incinta societatii,      fara acordul conducerii;

 

 • La incetarea      contractului individual de munca sa restituie bunurile incredintate pe      inventar si

 

echipamentul individual de protectie necompensat ca durata de utilizare, intocmind fisa de lichidare;

 • Sa nu distruga bunurile societatii, sa nu descompleteze echipamente, masini si sa nu sustraga cu intentie bunuri din societate

Abateri disciplinare si sanctiuni

Orice fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, fie chiar si in cazul in care salariatul nu a prevazut rezultatul negativ atras de fapta sa, dar ar fi avut posibilitatea sa il prevada, prin care salariatul incalca prevederile legale aplicabile activitatii pe care o presteaza sau ale prezentului regulament sau ale contractului individual de munca incluzand actele aditionale in vigoare sau prevederile fisei postului sau ale deciziilor in vigoare sau ale procedurilor scrise aplicabile activitatii pe care o desfasoara sau determina incalcarea de catre alt salariat a uneia dintre toate aceste prevederi se constituie “abatere grava” pentru care societatea are dreptul sa aplice sanctiune disciplinara, in conformitate cu capitolul II din Codul Muncii.

Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, dupa caz cu:

-avertisment scris;

-suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;

-retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

-reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

-reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

-modificarea temporara a locului de munca cu plata drepturilor salariale aferente noului loc de munca;

-desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Desfacerea disciplinara a contractului de munca se face in urma savarsirii de catre saiariat a unei abateri disciplinare. Orice comportament care nu respecta dispozitiile regulamentului intern sau care este considerat o greseala va fi pasibil de o sanctiune disciplinara.

Pot fi calificate drept abateri disciplinare fapte ca:

–          absenta nemotivata de la serviciu;

–          intarzierea repetata la programul de lucru;

–          parasirea nemotivata a locului de munca in interes personal;

–          falsificarea de acte privind diversele evidente;

–          scoaterea unor bunuri materiale din unitate fara forme legale;

–          executarea unor lucrari straine de interesele institutiei in timpul serviciului;

–          divulgarea catre persoane din afara societatii a unor date privind activitatea acesteia, care nu sunt de interes public sau a unor date personale ale altor salariati fara acordul acestora;

–          desfasurarea de activitati ca salariati, administratori sau prestatori de servicii la alte persoane fizice sau juridice, in timpul programului de lucru;

–          primirea de la cetateni sau salariati a unor sume de bani sau a altor foloase pentru activitatile prestate in timpul orelor de serviciu;

–          nerespectarea interdictiei de a se fuma in unitate;

–          actele de violenta provocate de salariat sau la care acesta participa;

–          violenta fizica si de limbaj;

–          consumul de bauturi alcoolice in timpul orelor de program;

–          hartuirea sexuala;

–          blocarea cailor de acces in unitate, de evacuare si de interventie in caz de incendiu in unitate etc;

–          crearea la locul de munca a unei atmosfere de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru o persoana sau grup de persoane;

–          influentarea negativa a situatiei persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala,

remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.

Acestea sunt fapte exemplificative ce constituie abateri disciplinare. 

CAPITOLUL VI
Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii 

… S.R.L.  respecta prevederile Codului muncii si ale Legii 202/2002 privind respectarea egalitatii de sanse dintre barbati si femei . Dispozitii Legea 202/2002: 

Art. 1.
(1) Prezenta lege reglementeaza masurile pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, in vederea eliminarii discriminarii directe si indirecte dupa criteriul de sex, in toate sferele vietii publice din Romania.
(2) In sensul prezentei legi, prin egalitate de sanse intre femei si barbati se intelege luarea in considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora.

Art. 2.
(1) Este considerata discriminare dupa criteriul de sex si hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca sau in alt loc in care aceasta isi desfasoara activitatea.
(2) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire sexuala, avand ca scop:
a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;
b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.

Art. 3.
(1) Institutiile publice de cultura, precum si orice alte structuri si formatiuni care promoveaza actul cultural sub orice forma au obligatia sa creeze conditii pentru accesul tuturor persoanelor, fara discriminare dupa criteriul de sex, la productiile culturale.
(2) Sursele de cultura mentionate la alin. (1) asigura nediscriminatoriu conditiile necesare de manifestare si de valorificare a aptitudinilor persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora in domeniul creatiei culturale.
 

… S.R.L.   respecta prevederile Codului muncii si ale OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca. Dispozitii OUG 96/2003: 

ART. 1

 Ordonanta de Urgenta 96/2003 reglementează măsuri de protecţie sociala pentru:

a) salariate gravide şi mame, lauze sau care alapteaza, de cetăţenie romana ori a unui stat membru al Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic  European, care au raporturi de munca sau raporturi de serviciu cu un angajator;

b) cetăţeni ai altor state şi apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau resedinta în România, dacă fac parte din categoriile de salariate prevăzute la lit. a).

ART. 18

Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în munca a salariatelor gravide şi/sau mame, lauze sau care alapteaza, regulamentele interne ale unităţilor trebuie sa conţină măsuri privind igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea în munca a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenta şi ale celorlalte acte normative în vigoare.

In conformitate cu instructiunea proprie nr.4 privind securitatea si sanatatea in munca in magazine si instructiunea proprie nr.8 privind manipularea coletelor se interzice femeilor insarcinate sa manevreze sau sa transporte colete voluminoase si cu greutatea mai mare de 5 kg.

Deasemenea se interzice efectuarea de munci penibile cum ar fi curetenia  in toalete .

Conducatorii locurilor de munca vor aduce la indeplinire  cele de mai sus. 

… S.R.L. promoveaza o politica ferma de neacceptare a nici unui fel de discriminare directa sau indirecta intre salariatii sai (sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta. apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala etc.).

Toti salariatii beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, de dreptul la egalitale de sanse si de tratament precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.

In cadrul relatiilor dintre angajatii … S.R.L., precum si dintre acestia si alte persoane fizice cu care vin in contact in indeplinirea atributiilor de serviciu, se interzice orice comportament care sa aiba ca scop sau efect defavorizarea sau supunerea la un tratament injust sau degradant a unei persoane sau un grup de persoane.

Principii generale:

a) Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. Dreptul la munca nu poate fi ingradit.

b) Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze;

c) Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca sau intr-o anumita profesie, oricare ar fi aceasta.

Munca fortata este interzisa, prin aceasta intelegandu-se serviciul impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul liber. In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.

Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:

a)pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;

b)pe durata concediului pentru carantina;

c)pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

d)pe durata concediului de maternitate;

e)pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

f)pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

g)pe durata indeplinirii serviciului militar;

h)pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat;

i)pe durata efectuarii concediului de odihna.

Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea demnitatii fiecarei persoane, prezentul regulament numeste Directorul General drept persoana care va solutiona pe cale amiabila oricare plangere individuala a salariatului. In cazul in care solutionarea nu a fost posibila, salariatul se poate adresa in scris AGA. Daca nici aceasta cale nu duce la rezolvarea plangerii

salariatului, partile convin la incetarea contractului de munca cu acordul partilor. 

Dispozitii finale 

Confidentialitatea informatiilor

Prin semnarea prezentului regulament, indiferent de forma relatiei de munca pe care societatea o realizeaza cu salariatii sai, salariatul se obliga sa mentina confidentialitatea informatiei despre si in legatura cu societatea, in acest mod consimtind la aderarea in totalitate la “clauza de confidentialitate”.

Este confidential tot ceea ce apartine sau este specific societatii si activitatii acesteia si nu este cuprins in materiale publice aprobate de Conducere, informatii din si despre … S.R.L. care au legatura cu activitatea trecuta, prezenta sau viitoare a … S.R.L. sau/si cele rezultate din actiunile de cercetare de orice fel sau/si de dezvoltare ale activitatii si produselor societatii (denumite de-a lungul acestui regulament „‘informatii”‘).

Cu titlu de exemplu, urmatoarele au caracter confidential: rezultate financiare sub orice forma, rapoarte sintetice sau analitice privind venituri si cheltuieli, profituri sau pierderi, rate de caderi, analiza de produs, logistica, procedurile, metodele si manualele companiei, politicile firmei, prezentul regulament, fisa postului, parole de acces in firma si/sau in bazele de date, liste de clienti, liste de furnizori, liste de preturi, detalii despre tranzactii financiare si comerciale, bazele de date ale firmei, indiferent de natura sau continutul acestora, preturi si costuri, strategii si tehnici de marketing si vanzari, informatii personale despre salariatii firmei, proceduri de management, rezultate de sondaje si orice informatii despre societate care nu sunt cunoscute in general de catre terti decat daca sunt divulgate, intentionat de … S.R.L., orice alte rezultate ale activitatii prestate de salaraiat sau de ceilalti salariati.

Modificari, completari sau clarificari fata de o anumita versiune a prezentului regulament nu pot fi facute decat de Directorul General si dupa aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor … S.R.L.

Prezentul regulament apartine … S.R.L. si face parte integranta din contractul de munca al salariatului a carui semnatura apare mai jos. Salariatul a carui semnatura apare mai jos declara ca a citit, inteles si acceptat toate conditiile din acest regulament. 

… S.R.L.

Aprobat, Director General

7. MASURI PENTRU ASIGURAREA SECURITATATII PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

    1. Identificarea şi autentificarea utilizatorului

Prin utilizator se înţelege orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

Utilizatorii, pentru a căpăta acces la o bază de date cu caracter personal, trebuie să se identifice. Identificarea se poate face prin mai multe metode, cum ar fi: introducerea codului de identificare de la tastatură (un şir de caractere), folosirea unei cartele cu cod de bare, folosirea unei cartele inteligente (smart card) sau a unei cartele magnetice.

Fiecare utilizator are propriul său cod de identificare. Niciodată mai mulţi utilizatori nu trebuie să aibă acelaşi cod de identificare.

Codurile de identificare (sau conturi de utilizator) nefolosite o perioadă mai îndelungată trebuie dezactivate şi distruse după un control prealabil intern al operatorului. Perioada după care codurile trebuie dezactivate şi distruse se stabileşte de operator.

Orice cont de utilizator este însoţit de o modalitate de autentificare. Autentificarea poate fi făcută prin introducerea unei parole sau prin mijloace biometrice: amprenta dactiloscopică, amprenta vocală, angiografia retiniană etc.

Parolele sunt şiruri de caractere. Cu cât şirul de caractere este mai lung, cu atât parola este mai greu de aflat. La introducerea parolelor acestea nu trebuie să fie afişate în clar pe monitor. Parolele trebuie schimbate periodic în funcţie de politicile de securitate ale entităţii (operator sau persoană împuternicită). Schimbarea periodică a parolelor se face numai de către utilizatori autorizaţi de operator.

Sistem informaţional utilizat va refuza automat accesul unui utilizator după 5 introduceri greşite ale parolei.

Orice utilizator care primeşte un cod de identificare şi un mijloc de autentificare trebuie să păstreze confidenţialitatea acestora şi să răspundă în acest sens în faţa operatorului.

Vor fi autorizati anumiţi utilizatori pentru a revoca sau a suspenda un cod de identificare şi autentificare, dacă utilizatorul acestora şi-a dat demisia ori a fost concediat, şi-a încheiat contractul, a fost transferat la alt serviciu şi noile sarcini nu îi solicită accesul la date cu caracter personal, a abuzat de codurile primite sau dacă va absenta o perioadă îndelungată stabilită de entitate.

Accesul utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal efectuate manual se va face pe baza unei liste aprobate de conducerea entităţii.

2. Tipul de acces

Utilizatorii trebuie să acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu. Pentru aceasta se vor stabili tipurile de acces după funcţionalitate (cum ar fi: administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) şi după acţiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (cum ar fi: scriere, citire, ştergere), precum şi procedurile privind aceste tipuri de acces.

Programatorii sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vor avea acces la datele cu caracter personal. Se va va permite accesul programatorilor la datele cu caracter personal după ce acestea au fost transformate în date anonime.

Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri excepţionale.

Pentru activitatea de pregătire a utilizatorilor sau pentru realizarea de prezentări se vor folosi date anonime. Angajaţii care predau cursurile de pregătire vor folosi date cu caracter personal pe parcursul propriei lor pregătiri.

Se vor stabili modalităţile stricte prin care se vor distruge datele cu caracter personal. Autorizarea pentru această prelucrare de date cu caracter personal va fi limitată la câţiva utilizatori.

3. Colectarea datelor

Vor fi desemnati utilizatori autorizaţi pentru operaţiile de colectare şi introducere de date cu caracter personal într-un sistem informaţional.

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizaţi desemnaţi de operator.

Se vor lua măsuri pentru ca sistemul informaţional să înregistreze cine a făcut modificarea, data şi ora modificării. Pentru o mai bună administrare se vor lua măsuri ca sistemul informaţional să menţină datele şterse sau modificate.

4. Execuţia copiilor de siguranţă

Se va stabili intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranţă ale bazelor de date cu caracter personal, precum şi ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. Utilizatorii care execută aceste copii de siguranţă vor fi numiţi de operator, într-un număr restrâns. Copiile de siguranţă se vor stoca în alte camere, în fişete metalice cu sigiliu aplicat, şi, dacă este posibil, chiar în camere din altă clădire.

Se vor lua măsuri ca accesul la copiile de siguranţă să fie monitorizat.

5. Computerele şi terminalele de acces

Computerele şi alte terminale de acces vor fi instalate în încăperi cu acces restricţionat. Dacă nu pot fi asigurate aceste condiţii, computerele se vor instala în încăperi care se pot încuia sau se vor lua măsuri ca accesul la computere să se facă cu ajutorul unor chei ori cartele magnetice.

Dacă pe ecran apar date cu caracter personal asupra cărora nu se acţionează o perioadă dată, stabilită de operator, sesiunea de lucru trebuie închisă automat. Mărimea acestei perioade se determină în funcţie de operaţiile care trebuie executate.

Terminalele de acces folosite în relaţia cu publicul, pe care apar date cu caracter personal, vor fi poziţionate astfel încât să nu poată fi văzute de public şi după o perioadă scurtă, stabilită de operator, în care nu se acţionează asupra lor, acestea trebuie ascunse.

6. Fişierele de acces

Se vor lua măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată într-un fişier de acces (numit log la prelucrările automate) sau într-un registru pentru prelucrările manuale de date cu caracter personal, stabilit de operator. Informaţiile înregistrate în fişierul de acces sau în registru vor fi:

– codul de identificare (numele utilizatorului pentru bazele de date cu caracter personal manuale);

– numele fişierului accesat (fişei);

– numărul înregistrărilor efectuate;

– tipul de acces;

– codul operaţiei executate sau programul folosit;

– data accesului (an, lună, zi);

– timpul (ora, minutul, secunda).

Pentru prelucrările automate aceste informaţii vor fi stocate într-un fişier de acces general sau în fişiere separate pentru fiecare utilizator. Orice încercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, înregistrată.

Se vor păstra fişierele de acces cel puţin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul unor investigaţii. Dacă investigaţiile se prelungesc, aceste fişiere se vor păstra atât timp cât se va considera necesar.

Fişierele de acces trebuie să facă posibilă identificarea de către operator sau de către persoana împuternicită a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv anume, în vederea aplicării unor sancţiuni sau a sesizării organelor competente.

7. Sistemele de telecomunicaţii

Periodic se vor controla autentificările şi tipurilor de acces pentru detectarea unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte folosirea sistemelor de telecomunicaţii.

Sistemul de telecomunicaţii va fi realizat astfel încât datele cu caracter personal să nu poată fi interceptate sau transmise de oriunde. Dacă sistemul de telecomunicaţii nu poate fi astfel securizat, operatorul este obligat să impună folosirea metodei de criptare pentru transmisia datelor cu caracter personal.

Prin sistemele de telecomunicaţii se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare.

8. Instruirea personalului

Personalul va fi  informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcţie de specificul activităţii utilizatorului.

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal vor fi instruiţi de către operator asupra confidenţialităţii acestora şi vor fi avertizaţi prin mesaje care vor apărea pe monitoare în timpul activităţii. Utilizatorii sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.

9. Folosirea computerelor

Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) se vor lua măsuri care vor consta în:

a) interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;

b) informarea utilizatorilor în privinţa pericolului privind viruşii informatici;

c) implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor informatice;

d) dezactivarea, pe cât posibil, a tastei „Print screen”, atunci când sunt afişate pe monitor date cu caracter personal, interzicându-se astfel scoaterea la imprimantă a acestora.

10. Imprimarea datelor

Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizaţi pentru această operaţiune de către operator. Se vor aproba proceduri interne specifice privind folosirea şi distrugerea acestor materiale.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Modele de acte juridice și etichetat . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Modele de acte necesare la infiintarea unei firme

 1. foarte interesant imi place ceva similar si exceptional este aici wzy.ro

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s